viagra online without prescription
lipiec 2022
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

SM Kabel eBOK

Logowanie eBOK W przypadku problemów z logowaniem za pomocą przeglądarek Internet Explorer lub Microsoft Edge zalecamy użyć Google Chrome

Zawiadomienie o wynikach pisemnego głosowania Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” z dnia 09.06.2022 roku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” informuje, że w wyniku przeprowadzonego
w dniu 09.06.2022 roku głosowania na piśmie Uchwał Walnego Zgromadzenia zostały podjęte następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1/WZ/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „Kabel” 
W KRAKOWIE Z DNIA 09.06.2022

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Kabel” za 2021 rok.
Działając na podstawie § 87 ust. 2  Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok zgodnie z załącznikiem.
Uchwała została podjęta przy:
76  głosów za , 5 głosów przeciw, 6 głosów wstrzymało się, 1 głosów nieważnych.

UCHWAŁA NR 2/WZ/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „Kabel” 
W KRAKOWIE Z DNIA 09.06.2022

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie za 2021 rok.
Działając na podstawie § 87 ust. 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”
w Krakowie za 2021 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Uchwała została podjęta przy:
77  głosów za, 4 głosów przeciw, 7 głosów wstrzymało się, 0 głosów nieważnych. 

UCHWAŁA NR 3/WZ/2022 
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „Kabel” 
W KRAKOWIE Z DNIA 09.06.2022

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM KABEL za 2021 rok
Działając na podstawie § 87 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie sporządzone na 31.12.2021r., składające się z:
1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2021 rok,
2. bilansu za rok obrotowy sporządzony na dzień 31-12-2021 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52.931.209,20 zł.
3. rachunku zysków i strat  za rok obrotowy od 01-01-2021 rok do 31-12-2021 rok zamykającego się wynikiem finansowym z działalności gospodarczej netto  (zysk) w kwocie 883.818,77 zł. oraz wynikiem (niedoborem) na działalności obejmującej eksploatację i utrzymanie nieruchomości w wysokości  449.127,79 zł.
4. informacji dodatkowej.
Uchwała została podjęta przy:
74 głosów za, 6 głosów przeciw, 8 głosów wstrzymało się , 0 głosów nieważnych

UCHWAŁA NR 4/WZ/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „Kabel”
W KRAKOWIE Z DNIA 09.06.2022

w sprawie: przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021r.           
Działając na podstawie § 87 pkt 7 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej KABEL postanawia przeznaczyć  nadwyżkę bilansową za 2021 rok w wysokości 883.818,77 zł. 
Zgodnie z załącznikiem na:
– pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości w kwocie 346.356,58 zł.
– fundusz remontowy w kwocie 502.217,04 zł.
Uchwała została podjęta przy:
78  głosów za, 7 głosy przeciw, 3 głosów wstrzymało się, 0 głosów nieważnych.

UCHWAŁA NR 5/WZ/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „Kabel” 
W KRAKOWIE Z  DNIA 09.06.2022

w sprawie  udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM „Kabel”
Działając na podstawie § 87 ust. 5  Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Smagowicz za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021 roku Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”
w Krakowie.
Uchwała została podjęta przy:
74 głosów za, 6 głosów przeciw, 6 głosów wstrzymało się, 2 głosów nieważnych.

UCHWAŁA NR 6/WZ/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  „Kabel”
W KRAKOWIE Z DNIA 09.06.2022

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM „Kabel”
Działając na podstawie § 87 ust. 5  Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu  Waldemarowi Nawara  za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021 roku Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”
w Krakowie.
Uchwała została podjęta przy:
74 głosów za, 6 głosów przeciw, 6 głosów wstrzymało się, 2 głosów nieważnych.

Nowy nr telefonu do firmy konserwacyjnej i pogotowia technicznego

Informujemy Państwa, że od dnia 08.10.2021r. w sprawach dotyczących zgłoszenia awarii technicznych oraz konserwacji zasobów należy dzwonić pod nr telefonu:

+48 885-101-675 (czynny całodobowo)

Informacja dotycząca likwidacji placówki banku PeKaO S.A. przy ul. Wielicka 76.

Szanowni Mieszkańcy
W związku z likwidacją placówki PeKaO S.A., która do dnia 30.06.2022r. funkcjonowała w lokalu przy ul. Wielicka 76, Spółdzielnia informuje:

  1. Decyzja o likwidacji placówki była decyzją władz banku i nie była spowodowana działaniami Spółdzielni,
  2. To bank wypowiedział umowę najmu lokalu Spółdzielni a nie Spółdzielnia bankowi,
  3. Spółdzielnia zwróciła się do władz banku o wstrzymanie likwidacji placówki i zaproponowała renegocjację umowy, lecz otrzymała odpowiedź negatywną,
  4. Mieszkańcy mogą dokonywać bezprowizyjnie opłat eksploatacyjnych w dowolnej placówce PeKaO S.A.
  5. W związku z dużymi kosztami związanymi z obsługą wpłat gotówkowych Spółdzielnia nie przewiduje uruchomienia kasy w siedzibie biura,
  6. Bank nie pobiera prowizji od Mieszkańca wpłacającego gotówkę w kasie dlatego, że Spółdzielnia podpisała z bankim umowę, która przenosi koszty prowizji na całość Spółdzielni. Czyli Spółdzielnia płaci prowizję za osobę, która wpłaca gotówkę.

Komunikat – biuro Spółdzielni

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na konieczność przeprowadzenia pilnych prac remontowych w Spółdzielni od poniedziałku tj. 04-07-2022 do czwartku tj. 07-07-2022 roku biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

W związku z powyższym dyżur Członka Rady Nadzorczej w dniu 04.07. został odwołany.

Za utrudnienia przepraszamy

Komunikat Wielicka 95

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” informuje, że w budynku trwają prace związane z wymianą instalacji WLZ i ADM

Komunikat Dworcowa 9a,9b, Wielicka 76b,80,82,83,83a,Kutrzeby5

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” informuje, że w wymienionym budynkach trwają prace związane z wymianą wodomierzy.

Podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadamii od 01.07.2022r.

Szanowni Mieszkańcy
Informujemy:
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr. LXXXIII/2354/22, w której z dniem 01.07.2022r. ustalono wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 27,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Obowiązujące od dnia 01.07.2022r. naliczenia czynszowe zostaną Państwu przekazanie do dnia 30.06.2022r.

Fundusz dostępności

Szanowni Państwo
Zdodnie z ustaleniami poczynionymi w dniu 24.05.2022r. na zebraniu z Mieszkańcami budynku ul. Wielicka 75 poniżej zamieszczamy plik informacyjny dotyczący Funduszu Dostępności:
http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/FUNDUSZ-DOSTEPNOSCI.pdf

Zawiadomienie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” w Krakowie o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” w Krakowie o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia

W związku z utrzymującym się na terenie kraju stanem zagrożenia epidemicznego, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” działając na podstawie uchwały Zarządu nr 34/05/2022 oraz art. 36 § 9-12 Ustawy Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2020 poz. 275 ze zm. ) zawiadamia, że: w dniu 09.06.2022r. w godzinach od 9.00 – 19.00 w biurze (świetlica) Spółdzielni przy ul. Wielickiej 76 w Krakowie odbędzie się głosowanie na piśmie przez Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach:
– zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 2021r.,
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2021r.,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021r.,
– przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2021 w kwocie 883.818,77zł,
– absolutorium dla Zarządu SM „KABEL”.

Od dnia 25.05.2021r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni, sprawozdanie finansowe oraz ww. uchwały dostępne są dla Członków do wglądu w biurze Spółdzielni oraz na platformie eBOK. Każdy Członek Spółdzielni jest uprawniony do zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie SMK.

Zasady pisemnego głosowania uchwał:

  1. Głosowanie odbędzie się pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej wybranej spośród Członków Rady Nadzorczej SM „KABEL”.
  2. Rejestracja uprawnionych osób poprzez podpisanie listy i wydanie im kart do głosowania nastąpi w dniu głosowania, w momencie ich stawienia się w lokalu biura Spółdzielni i okazania dokumentu tożsamości.
  3. Głosowanie odbędzie się za pomocą kart do głosowania na których będą podane nazwy kolejnych uchwał oraz przy każdej nazwie uchwały kratki do postawienia znaku „X”  odpowiednio: głosuję za, przeciw lub wstrzymuję się od głosu.
  4. W dniu głosowania Sprawozdanie z działalności Spółdzielni, sprawozdanie finansowe oraz ww. uchwały dostępne są dla Członków do wglądu w biurze Spółdzielni. Każdy Członek Spółdzielni jest uprawniony do zapoznania się z ww. dokumentami.

Zakończenie sezonu grzewczego

Informujemy, że z dniem 16.05.2022 r. MPEC S.A. Kraków zakończył sezon grzewczy i zaprzestał dostaw ciepła, dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania, do budynków będących w zasobach Spółdzielni.

Informacja dla Mieszkańców – nowa część osiedla

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” zaprasza na spotkanie – spacer  z dendrologiem Panem mgr. Hubertem Gruszką autorem  raportu  „Inwentaryzacja drzew stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa osób i mienia” (raport dostępny jest na stronie Spółdzielni).

Zapraszamy do uczestniczenia i zapoznania się z tematem celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

Spotkanie odbędzie się w dniu 16.05.2022r. – poniedziałek o godzinie 15.30 przy ulicy Wielickiej 81 – parking, następnie kierować będziemy się w stronę ul. Wielicka 91.

MAPA 40MB