Zawiadomienie o wynikach pisemnego głosowania Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” z dnia 09.06.2022 roku.

Zawiadomienie o wynikach pisemnego głosowania Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” z dnia 09.06.2022 roku. 2560 1707 Spółdzielnia Mieszkaniowa Kabel

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” informuje, że w wyniku przeprowadzonego
w dniu 09.06.2022 roku głosowania na piśmie Uchwał Walnego Zgromadzenia zostały podjęte następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1/WZ/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „Kabel” 
W KRAKOWIE Z DNIA 09.06.2022

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Kabel” za 2021 rok.
Działając na podstawie § 87 ust. 2  Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok zgodnie z załącznikiem.
Uchwała została podjęta przy:
76  głosów za , 5 głosów przeciw, 6 głosów wstrzymało się, 1 głosów nieważnych.

UCHWAŁA NR 2/WZ/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „Kabel” 
W KRAKOWIE Z DNIA 09.06.2022

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie za 2021 rok.
Działając na podstawie § 87 ust. 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”
w Krakowie za 2021 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Uchwała została podjęta przy:
77  głosów za, 4 głosów przeciw, 7 głosów wstrzymało się, 0 głosów nieważnych. 

UCHWAŁA NR 3/WZ/2022 
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „Kabel” 
W KRAKOWIE Z DNIA 09.06.2022

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM KABEL za 2021 rok
Działając na podstawie § 87 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie sporządzone na 31.12.2021r., składające się z:
1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2021 rok,
2. bilansu za rok obrotowy sporządzony na dzień 31-12-2021 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52.931.209,20 zł.
3. rachunku zysków i strat  za rok obrotowy od 01-01-2021 rok do 31-12-2021 rok zamykającego się wynikiem finansowym z działalności gospodarczej netto  (zysk) w kwocie 883.818,77 zł. oraz wynikiem (niedoborem) na działalności obejmującej eksploatację i utrzymanie nieruchomości w wysokości  449.127,79 zł.
4. informacji dodatkowej.
Uchwała została podjęta przy:
74 głosów za, 6 głosów przeciw, 8 głosów wstrzymało się , 0 głosów nieważnych

UCHWAŁA NR 4/WZ/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „Kabel”
W KRAKOWIE Z DNIA 09.06.2022

w sprawie: przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021r.           
Działając na podstawie § 87 pkt 7 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej KABEL postanawia przeznaczyć  nadwyżkę bilansową za 2021 rok w wysokości 883.818,77 zł. 
Zgodnie z załącznikiem na:
– pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości w kwocie 346.356,58 zł.
– fundusz remontowy w kwocie 502.217,04 zł.
Uchwała została podjęta przy:
78  głosów za, 7 głosy przeciw, 3 głosów wstrzymało się, 0 głosów nieważnych.

UCHWAŁA NR 5/WZ/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „Kabel” 
W KRAKOWIE Z  DNIA 09.06.2022

w sprawie  udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM „Kabel”
Działając na podstawie § 87 ust. 5  Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Smagowicz za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021 roku Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”
w Krakowie.
Uchwała została podjęta przy:
74 głosów za, 6 głosów przeciw, 6 głosów wstrzymało się, 2 głosów nieważnych.

UCHWAŁA NR 6/WZ/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  „Kabel”
W KRAKOWIE Z DNIA 09.06.2022

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM „Kabel”
Działając na podstawie § 87 ust. 5  Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu  Waldemarowi Nawara  za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021 roku Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”
w Krakowie.
Uchwała została podjęta przy:
74 głosów za, 6 głosów przeciw, 6 głosów wstrzymało się, 2 głosów nieważnych.

Polityka Cookies

Kiedy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w formie plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej i usługach, które jesteśmy w stanie zaoferować.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi marketingowych i analitycznych, zapewniania funkcji społecznościowych oraz systemu komentarzy. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?