viagra online without prescription
lipiec 2022
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

SM Kabel eBOK

Logowanie eBOK W przypadku problemów z logowaniem za pomocą przeglądarek Internet Explorer lub Microsoft Edge zalecamy użyć Google Chrome

M S

Informacja dotycząca likwidacji placówki banku PeKaO S.A. przy ul. Wielicka 76.

Szanowni Mieszkańcy
W związku z likwidacją placówki PeKaO S.A., która do dnia 30.06.2022r. funkcjonowała w lokalu przy ul. Wielicka 76, Spółdzielnia informuje:

  1. Decyzja o likwidacji placówki była decyzją władz banku i nie była spowodowana działaniami Spółdzielni,
  2. To bank wypowiedział umowę najmu lokalu Spółdzielni a nie Spółdzielnia bankowi,
  3. Spółdzielnia zwróciła się do władz banku o wstrzymanie likwidacji placówki i zaproponowała renegocjację umowy, lecz otrzymała odpowiedź negatywną,
  4. Mieszkańcy mogą dokonywać bezprowizyjnie opłat eksploatacyjnych w dowolnej placówce PeKaO S.A.
  5. W związku z dużymi kosztami związanymi z obsługą wpłat gotówkowych Spółdzielnia nie przewiduje uruchomienia kasy w siedzibie biura,
  6. Bank nie pobiera prowizji od Mieszkańca wpłacającego gotówkę w kasie dlatego, że Spółdzielnia podpisała z bankim umowę, która przenosi koszty prowizji na całość Spółdzielni. Czyli Spółdzielnia płaci prowizję za osobę, która wpłaca gotówkę.

Podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadamii od 01.07.2022r.

Szanowni Mieszkańcy
Informujemy:
Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr. LXXXIII/2354/22, w której z dniem 01.07.2022r. ustalono wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 27,00 zł za jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Obowiązujące od dnia 01.07.2022r. naliczenia czynszowe zostaną Państwu przekazanie do dnia 30.06.2022r.

Zawiadomienie o wynikach pisemnego głosowania Uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” z dnia 09.06.2022 roku.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” informuje, że w wyniku przeprowadzonego
w dniu 09.06.2022 roku głosowania na piśmie Uchwał Walnego Zgromadzenia zostały podjęte następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 1/WZ/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „Kabel” 
W KRAKOWIE Z DNIA 09.06.2022

w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SM „Kabel” za 2021 rok.
Działając na podstawie § 87 ust. 2  Statutu, Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2021 rok zgodnie z załącznikiem.
Uchwała została podjęta przy:
76  głosów za , 5 głosów przeciw, 6 głosów wstrzymało się, 1 głosów nieważnych.

UCHWAŁA NR 2/WZ/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „Kabel” 
W KRAKOWIE Z DNIA 09.06.2022

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie za 2021 rok.
Działając na podstawie § 87 ust. 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”
w Krakowie za 2021 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Uchwała została podjęta przy:
77  głosów za, 4 głosów przeciw, 7 głosów wstrzymało się, 0 głosów nieważnych. 

UCHWAŁA NR 3/WZ/2022 
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „Kabel” 
W KRAKOWIE Z DNIA 09.06.2022

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM KABEL za 2021 rok
Działając na podstawie § 87 pkt 3 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie sporządzone na 31.12.2021r., składające się z:
1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego za 2021 rok,
2. bilansu za rok obrotowy sporządzony na dzień 31-12-2021 rok, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52.931.209,20 zł.
3. rachunku zysków i strat  za rok obrotowy od 01-01-2021 rok do 31-12-2021 rok zamykającego się wynikiem finansowym z działalności gospodarczej netto  (zysk) w kwocie 883.818,77 zł. oraz wynikiem (niedoborem) na działalności obejmującej eksploatację i utrzymanie nieruchomości w wysokości  449.127,79 zł.
4. informacji dodatkowej.
Uchwała została podjęta przy:
74 głosów za, 6 głosów przeciw, 8 głosów wstrzymało się , 0 głosów nieważnych

UCHWAŁA NR 4/WZ/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „Kabel”
W KRAKOWIE Z DNIA 09.06.2022

w sprawie: przeznaczenia nadwyżki bilansowej za 2021r.           
Działając na podstawie § 87 pkt 7 Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej KABEL postanawia przeznaczyć  nadwyżkę bilansową za 2021 rok w wysokości 883.818,77 zł. 
Zgodnie z załącznikiem na:
– pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości w kwocie 346.356,58 zł.
– fundusz remontowy w kwocie 502.217,04 zł.
Uchwała została podjęta przy:
78  głosów za, 7 głosy przeciw, 3 głosów wstrzymało się, 0 głosów nieważnych.

UCHWAŁA NR 5/WZ/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „Kabel” 
W KRAKOWIE Z  DNIA 09.06.2022

w sprawie  udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM „Kabel”
Działając na podstawie § 87 ust. 5  Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Michałowi Smagowicz za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021 roku Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”
w Krakowie.
Uchwała została podjęta przy:
74 głosów za, 6 głosów przeciw, 6 głosów wstrzymało się, 2 głosów nieważnych.

UCHWAŁA NR 6/WZ/2022
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ  „Kabel”
W KRAKOWIE Z DNIA 09.06.2022

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu SM „Kabel”
Działając na podstawie § 87 ust. 5  Statutu Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” w Krakowie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu  Waldemarowi Nawara  za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021 roku Członkowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”
w Krakowie.
Uchwała została podjęta przy:
74 głosów za, 6 głosów przeciw, 6 głosów wstrzymało się, 2 głosów nieważnych.

Fundusz dostępności

Szanowni Państwo
Zdodnie z ustaleniami poczynionymi w dniu 24.05.2022r. na zebraniu z Mieszkańcami budynku ul. Wielicka 75 poniżej zamieszczamy plik informacyjny dotyczący Funduszu Dostępności:
http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/FUNDUSZ-DOSTEPNOSCI.pdf

Zawiadomienie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” w Krakowie o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia

Zawiadomienie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” w Krakowie o pisemnym głosowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia

W związku z utrzymującym się na terenie kraju stanem zagrożenia epidemicznego, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” działając na podstawie uchwały Zarządu nr 34/05/2022 oraz art. 36 § 9-12 Ustawy Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2020 poz. 275 ze zm. ) zawiadamia, że: w dniu 09.06.2022r. w godzinach od 9.00 – 19.00 w biurze (świetlica) Spółdzielni przy ul. Wielickiej 76 w Krakowie odbędzie się głosowanie na piśmie przez Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” uchwał Walnego Zgromadzenia w sprawach:
– zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z 2021r.,
– zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2021r.,
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2021r.,
– przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2021 w kwocie 883.818,77zł,
– absolutorium dla Zarządu SM „KABEL”.

Od dnia 25.05.2021r. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni, sprawozdanie finansowe oraz ww. uchwały dostępne są dla Członków do wglądu w biurze Spółdzielni oraz na platformie eBOK. Każdy Członek Spółdzielni jest uprawniony do zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie SMK.

Zasady pisemnego głosowania uchwał:

  1. Głosowanie odbędzie się pod nadzorem Komisji Skrutacyjnej wybranej spośród Członków Rady Nadzorczej SM „KABEL”.
  2. Rejestracja uprawnionych osób poprzez podpisanie listy i wydanie im kart do głosowania nastąpi w dniu głosowania, w momencie ich stawienia się w lokalu biura Spółdzielni i okazania dokumentu tożsamości.
  3. Głosowanie odbędzie się za pomocą kart do głosowania na których będą podane nazwy kolejnych uchwał oraz przy każdej nazwie uchwały kratki do postawienia znaku „X”  odpowiednio: głosuję za, przeciw lub wstrzymuję się od głosu.
  4. W dniu głosowania Sprawozdanie z działalności Spółdzielni, sprawozdanie finansowe oraz ww. uchwały dostępne są dla Członków do wglądu w biurze Spółdzielni. Każdy Członek Spółdzielni jest uprawniony do zapoznania się z ww. dokumentami.

Zakończenie sezonu grzewczego

Informujemy, że z dniem 16.05.2022 r. MPEC S.A. Kraków zakończył sezon grzewczy i zaprzestał dostaw ciepła, dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania, do budynków będących w zasobach Spółdzielni.

Jak działa centralne ogrzewanie w „sezonie przejściowym” – czyli jak działa „pogodynka” w węźle cieplnym.

W związku z licznymi zapytaniami Mieszkańców dotyczącymi sposobu działania centralnego ogrzewania w okresie wiosennym zachęcamy do zapozania się z artykułem na portalu PGE Toruń S.A. (https://pgetorun.pl/aktualnosci/jak-dziala-pogodynka-w-wezle-cieplnym)
Analogiczne roziązania zastosowane są w węzłach cieplnych naszych budynków.

Ciekawe artykułu na portalu www.krakow.pl

Zachęcamy do lektury artykułów na miejskim portalu https://www.krakow.pl/
1. Dotyczący obecności szczurów na terenach osiedli:
https://www.krakow.pl/aktualnosci/259345,26,komunikat,wyrzucajac_resztki_jedzenia__karmisz_szczury_w_miescie.html?_ga=2.255521806.763595075.1650349637-925973159.1645529481
2. Propozycja nowych stawek za wywóz odpadów:
https://www.krakow.pl/aktualnosci/259292,2163,komunikat,propozycja_zmiany_stawki_za_wywoz_odpadow.html?_ga=2.255521806.763595075.1650349637-925973159.1645529481

Przetargi nieograniczone na wykonanie zadań

Spółdzielnia Mieszkaniowa „KABEL” z siedzibą przy ulicy Wielickiej 76 w Krakowie ogłasza:

Przetargi nieograniczone na wykonanie zadań:
– Wymiana przykanalików i poziomów instalacji kanalizacyjnej w budynku ul. Wielicka 81 i 83, 6 klatek  – wadium 50.000,00 zł
– Remont poszycia dachu w budynku ul. Długosza 17  – wadium 10.000,00 zł
oraz konkurs ofert na wykonanie:
– Rekultywacja terenów zielonych – nowa część osiedla
Szczegółowe warunki przetargów określają specyfikacje zamówienia, które zostaną przesłane na wskazany adres
e-mail po wcześniejszym wpłaceniu kwoty 123,00 zł brutto/szt na konto bankowe Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” nr 49 1240 4432 1111 0010 3543 2800.
Oferty w zamkniętych kopertach należy dostarczyć do Spółdzielni przesyłką kurierską w terminie nieprzekraczalnym
do dnia 26.04.2022 r. w godzinach pracy Spółdzielni.
W związku ze  stanem epidemii Covid 19 otwarcie ofert nastąpi bez udziału Oferentów w dniu 27.04.2022 r. o godz. 10:00.
Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 26.04.2022 r. na konto bankowe Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” nr rachunku bankowego 49 1240 4432 1111 0010 3543 2800.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kabel” zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta, zmiany zakresu robót do wysokości posiadanych środków i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Raport dendrologiczny dot. tzw. nowej części osiedla i budynków rozproszonych

Szanowni Państwo
Poniżej załączamy raport dendrologiczny dotyczący stanu drzew rosnących w zasobach naszej Spółdzielni z prośbą o zapoznanie się przez osoby zainteresowane.
Informujemy, że jeśli wyrażą Państwo chęć przeprowadzenia wizji w terenie w obecności dendrologa to Spółdzielnia zorganizuje takie spotkanie.

http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/KABEL-TEKST-2021-Kutrzeby-Kacik-Dlugosza.pdf

http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/KABEL-WIELICKA-NOWA-TEKST.pdf

http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/tabela-inwentaryzacja-kutrzeby.pdf

http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/Tabela-1-wielicka-nowa.pdf

http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/MAPA-KUTRZEBY.pdf

http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/foto-Kutrzeby-druk.pdf

http://sm-kabel.krakow.pl/wp-content/uploads/MAPA-KACIK.pdf