viagra online without prescription
sierpień 2022
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

SM Kabel eBOK

Logowanie eBOK W przypadku problemów z logowaniem za pomocą przeglądarek Internet Explorer lub Microsoft Edge zalecamy użyć Google Chrome

TTN

Rada Nadzorcza

          Lista członków Rady Nadzorczej SM „Kabel” wybranych  w dniu 27-06-2017 roku:

Nazwisko Funkcja
Kiszka Marek Przewodniczący Rady Nadzorczej
Kopacz Robert Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komisji Eksploatacyjno-Inwestycyjnej
Zielińska Elżbieta Sekretarz Rady Nadzorczej
Chromy Zofia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Tomana Elżbieta Członek  Komisji Rewizyjnej
Romański Leszek Członek Komisji Rewizyjnej
Raczyńska Zofia Członek Komisji Eksploatacyjno_Inwestycyjnej
Bator Stanisław Członek Komisji Eksploatacyjno-Inwestycyjnej
   
W związku z epidemią Covid-19 kadencja Rady Nadzorczej zostaje przedłużona na mocy Art. 90a. - [Przedłużenie kadencji rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni] - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się raz w miesiącu.
Najbliższe posiedzenie odbędzie się w dniu  16.05.2022r. o godzinie 17:00 – przy zastosowaniu środków przewidzianych w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Harmonogram dyżurów Członków Rady Nadzorczej na 2022 rok. Dyżur od godziny 16:00 do 17:00. 

Miesiąc Nazwisko osoby dyżurującej
04.07.2022 p. Elżbieta Tomana 
01.08.2022 p. Leszek Romański
05.09.2022  p. Zofia Chromy
03.10.2022 p. Marek Kiszka
07.11.2022 p. Robert Kopacz
05.12.2022 p. Elżbieta Zielińska

Informacja w sprawie zakłóceń ciągów spalinowych i wentylacyjnych.

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW S.M. „KABEL”

SZANOWNI PAŃSTWO,

            W okresie jesienno-zimowym wzrasta ryzyko występowania zakłóceń ciągów spalinowych i wentylacyjnych w naszych mieszkaniach. Wpływ na to mają zarówno niskie temperatury, powodujące wychładzanie przewodów kominowych , jak też brak doprowadzenia do mieszkań właściwej ilości powietrza , niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania ciągów spalinowo-wentylacyjnych. W czasie mrozów nagminnie izolujemy  się od dopływu powietrza  z zewnątrz, nie otwierając okien, gdyż ciepło „ucieka”.

            Jednak wietrząc mieszkanie krótko a intensywnie, poprzez pełne otwarcie okien, wcale nie powodujemy jego wyziębienia. Zostaje wówczas jedynie „wypchane” do ciągów wentylacyjno-spalinowych zużyte powietrze , zaś w jego miejsce napływa powietrze świeże, szybko ogrzane przez ściany, które w trakcie krótkiego wietrzenia nie zdążyły się wyziębić.

Czytaj więcej

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Dla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel z siedzibą w Krakowie ,ul. Wielicka 76

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Dla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel

z siedzibą

w Krakowie ,ul. Wielicka 76

(stan : kwiecień 2014)

 

Dotyczy budynków mieszkalno-użytkowych usytuowanych w Krakowie należących do Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel

– ul. Dworcowa 3,5,7,9a,9b,9c

– ul. Wielicka 76, 76b, 78, 80, 82, 82a, 73, 75, 79, 81, 83, 83a, 89, 89a, 91, 93, 95, 97

– ul. Kącik 13

– ul. Traugutta 3

– ul. Kutrzeby 5

– ul. Długosza 17

Podstawa opracowania:

Podstawą opracowania jest zlecenie z dnia 24.02.2014

Instrukcję sporządzono na podstawie przeprowadzonej wyrywkowej wizji lokalnej w poszczególnych obiektach tj. części wspólnych, jak korytarze, piwnice, pomieszczenia gospodarcze i techniczne oraz na podstawie przedstawionej dokumentacji w tym książki obiektów.  

 

Warunki ochrony przeciwpożarowej (ocena wynikająca z przeznaczenia obiektów i pomieszczeń, sposobu ich użytkowania)

Dla Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel

z siedzibą w Krakowie ,ul. Wielicka 76

(stan : kwiecień 2014)

 

 1. Lokalizacja

Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel usytuowane są przy ulicach Dworcowa, Wielicka, Kącik, Traugutta, Kutrzeby, Długosza. W załączeniu do niniejszej instrukcji rzut osiedla z obiektami, jak i z częścią dotyczącą dróg dojazdowych do poszczególnych obiektów, z siecią hydrantów zewnętrznych itp.

Dojazd pożarowy, dostęp do poszczególnych obiektów częściowo ograniczony z uwagi na parkujące pojazdy, istniejący drzewostan itp. Stan powyższy jest zmienny w zależności od parkowania pojazdów w tym obszarze. Uznaje się, jako wskazane, by ponownie przeanalizować warunki dostępności do poszczególnych obiektów z uwzględnieniem aktualnych przepisów w tym zakresie i czytelnym oznakowaniem miejsc parkingowych, jak też i dróg i dojazdów pożarowych w świetle aktualnie obowiązujących przepisów.

Czas dojazdu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nie powinien przekroczyć 7 minut, uzależniony od warunków komunikacyjnych w chwili przejazdu – dotyczy wszystkich obiektów i budynków podległych Spółdzielni Mieszkaniowej Kabel.

 

2.Charakterystyka

Budynki objęte oceną są obiektami zakwalifikowanymi do kategorii ZL IV, a z uwagi na swoją wysokość część z nich zaliczona jest do obiektów średnio-wysokich, występują również obiekty wysokie (tj. powyżej 25 m). W wyżej wymienionych obiektach istotne jest funkcjonowanie i sprawność urządzeń oddymiania, jak też i wydzielenie p.poż części piwnicznych od pozostałej części obiektu.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji poszczególnych obiektów, jak i wizji lokalnej potwierdza się spełnienie wymagań budowlanych, architektonicznych dotyczących wymagań ochrony p.poż. Pomieszczenia użytkowe zakwalifikowane są do kategorii ZL III- spełniają wymagania warunków ochrony p.poż w tym też i warunki ewakuacyjne (z wyjątkiem Lewiatana przy ul. Wielicka 76, gdzie wyjście ewakuacyjne nie posiada wymaganej szerokości określonej w przepisach technicznych).

Pomieszczenia przedszkola zakwalifikowane do kategorii ZL II (zagrożenia ludzi) usytuowane w budynku średnio-wysokim przy ul. Wielickiej 76 b nie posiadają stosownej oceny stanu p.poż i zaświadczenia bezpieczeństwa pożarowego. Powyższe przekazano Dyrekcji przedszkola.

Obiekt handlowy Lidl (ul. Wielicka) posiada opracowaną instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, a dozór obiektu prowadzony jest przez wyznaczonych pracowników. Nie prowadzono stosownych ćwiczeń praktycznych w zakresie ewakuacji w wyżej wymienionym budynku. Powyższy obiekt zaliczony jest do kategorii ZL I (zagrożenia ludzi).

 

3.Instalacje techniczne

Przedstawiono dokumentację dotyczącą prowadzenia okresowych i wymaganych badań stanu technicznego instalacji elektrycznej, odgromowej, wentylacyjnej, gazowej w obiektach. Przeglądy, jak i protokoły znajdują się w książkach obiektów budowlanych.

Wizualnie instalacje i urządzenia technicznego nie budzą zastrzeżeń. Dotyczy to przeglądów w częściach wspólnych obiektów. Zwraca się jednak uwagę na konieczność dokonania stosownej ekspertyzy i sprawdzenia stanu technicznego z ewentualną wymianą tablic rozdzielczych prądu elektrycznego w poszczególnych obiektach z jednoczesnym wykonaniem stosownych wyłączników prądu p.poż zgodnych z obowiązującą normą.

Aktualnie wszystkie tablice rozdzielcze prądu z wyłącznikami p.poż znajdują się we wnękach zamkniętych i brak jest możliwości natychmiastowego wyłączenia prądu.

Podczas przeglądu zwrócono uwagę na konieczność przeprowadzenia kontroli i konserwacji sieci hydrantów zewnętrznych usytuowanych w obrębie budynków. Powyższe winno wykonać MPWiK, a fakt przeprowadzonej kontroli i konserwacji z protokołem winien być przekazany tutejszej administracji (kontrolę i konserwację omawianej sieci winno prowadzić się w okresach, co najmniej rocznych).

Należy również przewidzieć we wszystkich obiektach wykonanie wydzielenia piwnic od pozostałej części obiektów drzwiami o odporności ogniowej, co najmniej EI 30.

 

 

 1. Podręczny sprzęt gaśniczy

Autor niniejszej instrukcji wnioskuje (choć nie ma takiego obowiązku), by lokatorzy indywidualnie wyposażyli swoje mieszkania w podręczny sprzęt gaśniczy tj : 1 gaśnica proszkowa ABC 2 kg jako dodatkowe zabezpieczenie pomieszczeń niezależnie, że każde pomieszczenie lokalu użytkowego winno być wyposażone w stosowny, podręczny sprzęt gaśniczy.

Ponadto w lokalach mieszkalnych wskazane jest zainstalowanie czujników wykrywających tlenek węgla, jako dodatkowe zabezpieczenie.  Komenda Główna Straży Pożarnych wnioskowała i poprzez środki masowego przekazu apelowała, by omawiane czujki były instalowane w mieszkaniach. 

 

Ustawa z dnia  24.08 o ochronie przeciw pożarowej z 1991 z późn. zmianami;  w tym ustawa z dnia 6.05. 2005 z późn. zmianami [Dz. U. Nr 100 poz. 835]  zobowiązuje właścicieli zarządzających bądź użytkowników obiektów między innymi do:

 

 1. przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych
 2. wyposażenia budynku, obiektu lub terenu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,

2a)  zapewnienia konserwacji i naprawy sprzętu oraz urządzeń określonych w pkt 2, zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,

 1. zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji
 2. przygotowania budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,

4a) zaznajomienia użytkowników z przepisami przeciwpożarowymi

 1. ustalenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej, lub innego miejsca zagrożenia

Nadmienia się, że zgodnie z cytowaną ustawą istotnym znaczeniem dla realizacji zadań określonych wyżej jest również zawarta umowa cywilno-prawna pomiędzy właścicielem obiektu, a jego użytkownikiem określająca sposób nadzoru nad obiektem, instalacjami technicznymi i urządzeniami p.poż. Podkreśla się, że w przypadku, gdy nie zawarto powyższej umowy właściciel obiektu winien realizować zadania określone w przepisach cytowanej ustawy o ochronie pożarowej. Użytkownik obiektu i pomieszczeń odpowiada za właściwą eksploatacje obiektu, pomieszczeń instalacji i urządzeń technicznych jak i przeciwpożarowych wymienionych w przepisach wykonawczych do powyższej ustawy. 

Niniejszą instrukcję opracowano w oparciu o wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7. VI. 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719 z 2010).

 

Przestrzeganie postanowień niniejszej instrukcji jest obowiązkiem wszystkich mieszkańców. Zapoznanie z treścią poniższej instrukcji mieszkańcy potwierdzają własnoręcznym podpisem.

 

Wymagania dot. Dokumentacji budynku

Zgodnie z art. 63 Ustawy o Prawie Budowlanym właściciel, zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez okres istnienia obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie w toku jego użytkowania.

Jednocześnie dla każdego obiektu należy prowadzić tzw. „Książkę Obiektu Budowlanego” stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzonych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

 Nadmienia się jednocześnie, że po realizacji wszystkich wymienionych zadań inwestor zobowiązany jest powiadomić m.in. Państwową Straż Pożarną o tym fakcie. Według uzyskanych informacji czynności te zostały podjęte. 

 

 

 

 

Zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru

 

Zapobieganie możliwości powstania pożaru polega na podejmowaniu przedsięwzięć prewencyjnych jak i rozwiązań operacyjno – technicznych mających na celu eliminowanie potencjalnych przyczyn jego powstawania. W celu ograniczenia możliwości powstania pożaru należy przestrzegać zasad:

 

2.1 W obiektach oraz na terenie przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenienie się, utrudnienie prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji, a w szczególności:

1) użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia;

2)garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;

 1. użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta
 2. stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości, co najmniej 0,05 m od żarówki
 3. instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtykowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem.
 4. składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości;
 5. zamykane drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie;
 6. lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiar drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno- budowlanych;
 7. uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do:
 • gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych,
 • przeciwwybuchowych urządzeń odciążających,
 • wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,
 • wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej.
 1. W budynkach zabrania się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo takich jak: gazy palne, ciecze łatwopalne o temperaturze zapłonu poniżej 55 ºC, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych (dotyczy to zarówno lokali mieszkalnych, użytkowych jak i gospodarczych, a także balkonów).
 2. Materiały niebezpieczne pożarowo zabrania się przechowywać w budynkach mieszkalnych dotyczy to również części wspólnych, klatek schodowych, korytarzy oraz innych pomieszczeń ogólnodostępnych, jak również pomieszczeń piwnicznych, poddaszy, strychów, tarasów, balkonów i loggi.

 

 

Zasady właściwego użytkowania lokali

 


Lokal winien być użytkowany w sposób zapewniający:

– zachowanie wymogów bezpieczeństwa

– utrzymanie wymaganego stanu technicznego

– utrzymanie stanu higieniczno sanitarnego określonego odrębnymi przepisami

– prawidłowego funkcjonowania wspólnych instalacji i urządzeń znajdujących się w tym lokalu.

Sposób użytkowania instalacji i urządzeń winien być zgodny z założeniami projektu oraz z instrukcjami użytkowania tych instalacji i urządzeń, zapewniając ochronę elementów budynku i jego wyposażenia.

W przypadku uszkodzenia instalacji należy informować administratora budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których naprawa należy do jego obowiązków.

Sposób użytkowania instalacji gazowej powinien:

– być zgodny z założeniami projektu tej instalacji

– eliminować możliwość wydzielenia się tlenku węgla z urządzeń gazowych (wskazane czujniki gazu)

– zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom lokalu.

– w przypadku nieprawidłowości funkcjonowania instalacji niezwłocznie informować administrację.

– użytkownik zobowiązany jest utrzymać znajdujące się w lokalu elementy instalacji gazowej w należytym stanie technicznym i użytkowym. Udostępniać lokal w celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli i instalacji urządzeń gazowych, przewodów i kanałów spalinowych, wentylacyjnych, a także innych instalacji i urządzeń,

– naprawa i konserwacja urządzenia gazowego może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadczenia kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach

 

Sposób użytkowania instalacji elektrycznej w lokalu powinien:

– być zgodny z założeniami projektu tej instalacji

– zapewnić bezpieczeństwo jej użytkowania

– w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości funkcjonowania instalacji i urządzeń elektrycznych niezwłocznie informować administratora obiektu, bądź uprawnione osoby

– użytkownik zobowiązany jest utrzymać właściwy stan techniczny instalacji i urządzeń elektrycznych w lokalu,

– zapewniać ochronę instalacji elektrycznej przed jej przeciążeniem i uszkodzeniem

– udostępniać lokal w celu przeprowadzenia kontroli i badań instalacji elektrycznej

– naprawa i konserwacja instalacji i odbiorników zasilanych energią elektryczną może być powierzona wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach

 

 

Sposób użytkowania przewodów i kanałów dymowych, spalinowych, wentylacyjnych powinien :

– być zgodny z założeniami projektu tych przewodów i kanałów

– uniemożliwić ograniczenie lub utratę ich drożności lub szczelności

– użytkownik lokalu zobowiązany jest: zapewnić ich sprawność techniczną i użytkową, systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne,

– użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych i spalinowych oraz wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych urządzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach

– wszelkie zmiany instalacji w lokalu dokonywane w czasie jego użytkowania wymagają zgody właściciela – administratora budynku

– w robotach remontowych wykonywanych w lokalu należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zapewniać właściwe funkcjonowanie znajdujących się w nim wspólnych instalacji i urządzeń

 

W czasie wykonania robót remontowych w lokalu należy:

– zapewnić bezpieczeństwo użytkowników innych lokali i osób trzecich,

– stosować rozwiązania eliminujące możliwości skażenia środowiska, jak i możliwości powstania pożaru

– stosować rozwiązania i technologie podnoszące walory użytkowania lokalu

– ograniczyć do niezbędnego minimum uciążliwość związaną z realizacją robót remontowych dla użytkowników pozostałych lokali oraz dla osób trzecich

 

Użytkowanie innych instalacji technicznych, w tym również instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, CO itp. szczegółowo określają odrębne przepisy, jak i określone w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych DZ. U nr 74 poz. 836 z 1999 roku z późn. zmianami.

 

 

Właściciel obiektu, administrator zobowiązani są do:

 1. umieszczania w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru
 2. usytuowania oznakowań wyłączników prądu p.poż, jak i dojść do zaworów wodnych w poszczególnych obiektach

 

 

 

 Zasady postępowania na wypadek pożaru

Zasady postępowania na wypadek pożaru określa instrukcja postępowania na wypadek pożaru. W obiektach znajduje się instrukcja postępowania na wypadek pożaru na klatkach schodowych przy wejściu. Treść niniejszej instrukcji obejmuje:

– alarmowanie

1 Każdy, kto zauważy nawet najmniejszy pożar zobowiązany jest natychmiast alarmować:

 • osoby znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie pożaru,
 • Państwową Straż Pożarną tel. 998 lub 112 centrum powiadamiania ratunkowego
 • Właściciela obiektu, administratora

2. Zachować spokój i nie dopuścić do paniki

3. Po uzyskaniu telefonicznego połączenia ze Strażą Pożarną należy wyraźnie podać:

 • dokładny adres, co się pali (dach, przyziemie, mieszkanie, obszary poza mieszkaniem  – sąsiedztwo)
 • czy istnieje zagrożenie życia ludzkiego,
 • nr telefonu, z którego się mówi i swoje nazwisko

Uwaga: odłożyć słuchawkę dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie wiarygodności zgłoszenia

4. W razie potrzeby alarmować inne służby – np. Pogotowie Ratunkowe 999, Policję 997, Pogotowie Energetyczne 991, Pogotowie gazowe 992, Pogotowie Wodnokanalizacyjne 994 itp.

 

5. Akcja ratowniczo-gaśnicza

 

 • Równocześnie z alarmowaniem Jednostek PSP w przypadku rozprzestrzenienia się pożaru na inne pomieszczenia, rozprzestrzenienia się ognia jak i dymu należy przystąpić do ewakuacji z miejsc zagrożonych, kierując się do klatki schodowej.     W przypadku ewentualnego silnego zadymienia klatki schodowej, które powodowałoby odcięcie drogi ewakuacyjnej mieszkańcy pozostają w budynku, uszczelniając drzwi wejściowe i oczekując przyjazdu Jednostek Ratowniczych. Podczas ewakuacji z budynku nie korzystać z wind. Równocześnie podczas ewakuacji alarmować inne osoby przebywające w miejscach zagrożenia. Dokonać równocześnie sprawdzenia, czy wszystkie osoby opuściły pomieszczenia zagrożone. Udać się w miejsce zgrupowania tj. przed obiektem ( w odległości około 20 – 30 m od obiektu). Miejsca nie opuszczać do przyjazdu Jednostek Ratowniczych.
 • Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna pamiętać, że:

   

   

  1. w pierwszej kolejności należy przeprowadzić ratowanie zagrożonego życia ludzi, następnie ewakuacje mienia,
  2. wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do pomieszczeń objętych pożarem,

 

UWAGA: NIE WOLNO GASIĆ WODĄ INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, BĘDĄCYCH POD NAPIĘCIEM!

 

 1. usunąć z zasięgu ognia wszelkie materiały palne
 2. nie otwierać bez potrzeby drzwi, okien do pomieszczeń, w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia,
 3. szybkie i prawidłowe uruchomienie środków gaśniczych umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku

 

Przepisy prawne

 • Ustawa o Ochronie Pożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (DZ.U. z 2002 roku,    Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 6 maja 2005 roku o ochronie pożarowej (DZ.U.Nr 100 poz.835 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (tekst ujednolicony – DZ.U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z późn. zm. z 2003 r. DZ.U.Nr 80, poz.718 z późn. zm.)
 • Ustawa „Prawo budowlane”  (Dz.U. Nr 156, poz. 1118, z dnia 1.09.2006r. – tekst jednolity z późn. zm.)
 • Rozporządzeniu MSWiA z dnia 16.08.1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych DZ. U nr 74 poz. 836 z 1999 roku z późn. zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U.Nr 75 z 2002r. poz. 690. z późn. zm. z 2003 r. DZ.U.Nr 33, poz.270).z późn.zm.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. nr 109 poz. 1156 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U nr 124 poz. 1030 z dnia 6 sierpnia 2009).
 • PN-EN 60598-2-22 „Oprawy oświetleniowe” wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
 • PN-EN 1838:2005  Zastosowanie oświetlenia – oświetlenie awaryjne.
 • PN-EN 12101-2,2005 System kontroli rozprowadzania dymu i ciepła. Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych.

 

 

 

Sporządził:   Specjalista do Spraw zabezpieczeń p.poż

              Jacek Bryliński

                 

 

Zmiana okresu rozliczeniowego z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków

Zarząd SM "Kabel" informuje mieszkańców, że następuje zmiana częstotliwości rozliczeń z tytułu dostawy wody i odprowadzania ścieków z półrocznego na roczny (uchwała nr 8/04/2014 Rady Nadzorczej SM "Kabel" z dnia 17-04-2014r.)  Zmiana nie dotyczy budynków Wielicka 83a i Wielicka 97