viagra online without prescription

KOMUNIKAT nr 3 ws. COVID-19 dot. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni

 

KOMUNIKAT nr 3
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia
Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL”

 

Szanowni Państwo Członkowie Spółdzielni

Rada Nadzorcza i Zarząd Spółdzielni informują, że z uwagi na ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  od dnia 20 marca 2020 (do odwołania) stan epidemii, zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „KABEL” jest teraz niemożliwe.

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 568), Walne Zgromadzenie zostanie zwołane w ciągu 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

Po ustaniu zagrożenia Zarząd zwoła w ustawowym terminie Walne Zgromadzenie o czym Członkowie Spółdzielni zostaną powiadomieni odrębnym komunikatem.

Z poważaniem
Prezes Zarządu SM „KABEL”
Michał Smagowicz