viagra online without prescription
Listopad 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

SM Kabel eBOK

Logowanie eBOK W przypadku problemów z logowaniem za pomocą przeglądarki Internet Explorer, zalecamy użyć: Google Chrome

Zasady Zarządzania

 

Każda spółdzielnia mieszkaniowa  na podstawie art. 1 ust 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 „ o spółdzielniach mieszkaniowych” ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej  mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

Struktura organizacyjna zarządzania zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni wynika  z Ustawy Prawo Spółdzielcze  art. 35  do art. 59.

Zgodnie z zapisami tej ustawy najwyższym organem spółdzielni jest Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie  wybiera Radę Nadzorczą, która dokonuje wyboru Zarządu.

Zarząd Spółdzielni kieruje działalnością spółdzielni w ramach uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie oraz reprezentuje Spółdzielnię wobec władz i wszystkich instytucji.

 

Kompetencje poszczególnych organów  Spółdzielni są następujące:

 

Walne Zgromadzenie – jest najwyższym organem stanowiącym. Podejmuje decyzje o kierunkach rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni i decyzje o charakterze strategicznym oraz zatwierdza sprawozdania z działalności Zarządu,  w tym sprawozdanie finansowe Spółdzielni.

 

Art. 38. § 1. Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;

2) rozpatrywanie sprawozdań rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków spółdzielni, rady lub zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu 

3) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;

4) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;

5) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;

6) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;

7) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć;

8) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się spółdzielni, podziału spółdzielni oraz likwidacji spółdzielni;

9) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał rady;

10) uchwalanie zmian statutu;

11) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;

12) wybór delegatów na zjazd związku, w którym spółdzielnia jest zrzeszona.

§ 2. Statut może zastrzec do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia podejmowanie uchwał również w innych sprawach.

 

 

Rada Nadzorcza – jest organem stanowiącym i nadzorczym. Zatwierdza plany gospodarcze i finansowe oraz sprawuje nadzór nad działalnością  Zarządu.

 

Art. 46. § 1. Do zakresu działania rady należy:

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;

2) nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez:

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków,

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków;

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;

4) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;

5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni;

6) rozpatrywanie skarg na działalność zarządu;

7) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;

8) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania spółdzielni wystarczy dwóch członków rady przez nią upoważnionych.

§ 2. Statut może zastrzec do zakresu działania rady jeszcze inne uprawnienia. Statut może również przekazać do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia podejmowanie uchwał we wszystkich lub niektórych sprawach wymienionych w § 1 pkt 1, 3 oraz 5; w takim wypadku statut może przyjąć dla rady nazwę komisji rewizyjnej.

 

Zarząd – jest organem wykonawczym w ramach uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia oraz reprezentuje Spółdzielnię wobec władz i wszystkich instytucji.

 Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie wszystkich decyzji niezastrzeżonych w Ustawie Prawo spółdzielcze lub statucie innym organom Spółdzielni.

Art. 48. § 1. Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 2. Podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom należy do zarządu.